Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Krzysztof Makowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ELITE NIERUCHOMOŚCI KRZYSZTOF MAKOWSKI z/s w Szczecinie, ul. S. I. Witkiewicza 58 lok. U - 19, 71-125 Szczecin, NIP 955 - 194 - 58 - 47

 

 

 

Dokument "Polityka ochrony danych osobowych" (dalej: Polityka), ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w ELITE NIERUCHOMOŚCI KRZYSZTOF MAKOWSKI z/s w Szczecinie, ul. S. I. Witkiewicza 58 lok. U - 19, 71-125 Szczecin, NIP 955 - 194 - 58 - 47 (dalej zwany: Przedsiębiorcą).

 

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119, s. 1).

 

 

Polityka zawiera:

 

a) opis zasad ochrony danych obowiązujących w Przedsiębiorstwie;

b). odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach).

 

Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Przedsiębiorca.

Za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialny jest Przedsiębiorca.

 

 

Definicje:

 

Polityka oznacza politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

 

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1).

 

Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

 

Dane szczególnej kategorii oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. 

 

Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

 

Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia. 

 

Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

 

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Przedsiębiorca powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).

 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

 

IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

 

Przedsiębiorca oznacza osobę fizyczną: Krzysztof Makowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ELITE NIERUCHOMOŚCI KRZYSZTOF MAKOWSKI z/s w Szczecinie, ul. S. I. Witkiewicza 58 lok. U - 19, 71-125 Szczecin, NIP 955 - 194 - 58 - 47 .

 

 

Ochrona danych osobowych w Przedsiębiorstwie - zasady ogólne:

 

1. Filary ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie:

 

a). Legalność - Przedsiębiorca dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.

b). Bezpieczeństwo - Przedsiębiorca zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stale działania w tym zakresie.

c). Prawa jednostki - Przedsiębiorca umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.

d). Rozliczalność - Przedsiębiorca dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

 

2. Zasady ochrony danych

 

Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 

a). w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

b). rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

c). w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

d). w konkretnych celach i nie "na zapas" (minimalizacja);

e). nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

f). z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

g). nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

h). zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

 

3. System ochrony danych osobowych

 

System ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie składa się z następujących elementów:

 

I. Inwentaryzacja danych. 

 

Przedsiębiorca dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w Przedsiębiorstwie, klas danych, zależności miedzy zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:

a). przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych karnych;

b).przypadków przetwarzania danych osób, których Przedsiębiorca nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane/ UFO);

c). przypadków przetwarzania danych dzieci;

d). profilowania;

e). współadministrowania danymi;

 

II. Rejestr. 

 

Przedsiębiorca opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie (rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Przedsiębiorstwie.

 

III. Podstawy prawne.

 

Przedsiębiorstwo zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:

 

a). utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość;

b). inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Przedsiębiorstwo przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa. 

 

IV. Umowy powierzenia przetwarzania danych.

 

Przedsiębiorstwo zawiera z podmiotami lub osobami, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca - informatyk, podmiot wykonujący usługi opiekuńcze, podmiot realizujący pomoc rzeczową na rzecz beneficjentów) odpowiednie umowy, stosownie do art. 28 RODO.

 

 

V. Obsługa praw jednostki.

 

Przedsiębiorstwo spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:

 

a) Obowiązki informacyjne. Przedsiębiorstwo przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.

b) Możliwość wykonania żądań. Przedsiębiorstwo weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających.

c) Obsługa żądań. Przedsiębiorstwo zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane.

d) Zawiadamianie o naruszeniach. Przedsiębiorstwo stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.

 

VI. Minimalizacja.

 

Przedsiębiorstwo posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:

a) zasady zarządzania adekwatnością danych;

b) zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;

c) zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności.

 

 

VII. Bezpieczeństwo.

Przedsiębiorstwo zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:

 

a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;

b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;

c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;

d) posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji; (w tym systemem informatycznym)

e) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych − zarządza incydentami.

 

VIII. Privacy by design.

 

Przedsiębiorstwo zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów lub zadań Przedsiębiorstwa uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

 

IX. Przetwarzający.

 

Przedsiębiorstwo posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Przedsiębiorstwa, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.

 

X. Eksport danych. 

 

Przedsiębiorstwo posiada zasady weryfikacjiczy Przedsiębiorstwo nie pokazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.

 

XI. Przetwarzanie transgranicze. 

 

Przedsiębiorstwo posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.

 

4. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych (RCPD)

 

1) RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie. RCPD pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.

2) Przedsiębiorstwo prowadzi RCPD, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.

3) RCPD jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Przedsiębiorstwu rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.

4) W RCPD, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Przedsiębiorstwo uznała za odrębną dla potrzeb RCPD, Przedsiębiorstwo odnotowuje co najmniej: 

(a) nazwę czynności, 

(b) cel przetwarzania, 

(c) opis kategorii osób, 

(d) opis kategorii danych, 

(e) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa, jeśli podstawą jest uzasadniony interes, 

(f) sposób zbierania danych, 

(g) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających),

(h) informację o przekazaniu poza EU/EOG; 

(i) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.

5) Wzór RCPD stanowi Załącznik nr 1 do Polityki - "Wzór Rejestru Czynności Przetwarzania Danych". Wzór Rejestru zawiera także kolumny nieobowiązkowe. 

 

W kolumnach nieobowiązkowych Przedsiębiorstwo rejestruje informacje w miarę potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem tego, że pełniejsza treść RCPD ułatwia zarządzanie zgodnością ochrony danych i rozliczenie się z niej.

 

5. Podstawy przetwarzania

 

1) Przedsiębiorstwo dokumentuje w RCPD podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.

2) Wskazując ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne/władza publiczna, uzasadniony cel Przedsiębiorstwa ) Przedsiębiorstwo dookreśla podstawę w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody pracownika Przedsiębiorstwa wskazując na jej zakres, gdy podstawą jest prawo - wskazując na konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie, żywotne interesy - wskazując na kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel - wskazując na konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.

3) Przedsiębiorstwo wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).

4) Przedsiębiorca ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą jest uzasadniony interes Przedsiębiorstwa, ma on obowiązek znać konkretny realizowany przetwarzaniem interes Przedsiębiorstwa.

 

 

6. Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych

 

1. Przedsiębiorstwo dba o czytelność i styl przekazywania informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza. 

2. Przedsiębiorstwo ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej Przedsiębiorstwa informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w Przedsiębiorstwie , w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu z Przedsiębiorcą w tym celu, ewentualnym cenniku żądań "dodatkowych" etc.

3. Przedsiębiorstwo dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.

4. W celu realizacji praw jednostki Przedsiębiorstwo zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Przedsiębiorstwo, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany;

5. Przedsiębiorstwo dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

 

 

7. Obowiązki informacyjne

 

1. Przedsiębiorstwo określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.

2. Przedsiębiorstwo informuje osobę o przedłużeniu ponad jedne miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.

3. Przedsiębiorstwo informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.

4. Przedsiębiorstwo informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.

5. Przedsiębiorstwo określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).

6. Przedsiębiorstwo informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.

7. Przedsiębiorstwo informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

8. Przedsiębiorstwo informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

9. Przedsiębiorstwo informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.

10. Przedsiębiorstwo bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby. 

 

 

8. Żądania osób

 

1. Nieprzetwarzanie.

 

Przedsiębiorstwo informuję osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.

 

2. Odmowa. 

 

Przedsiębiorstwo informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.

 

3. Dostęp do danych. 

 

Na żądanie osoby dotyczącej dostępu do jej danych, Przedsiębiorstwo informuje osobę, czy przetwarza jej dane, oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Przedsiębiorstwa nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.

 

4. Kopie danych. 

 

Na żądanie, Przedsiębiorstwo wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. 

 

5. Sprostowanie danych. 

 

Przedsiębiorstwo dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Przedsiębiorstwo informuję osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 

6. Uzupełnienie danych. 

 

Przedsiębiorstwo uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Przedsiębiorstwo nie musi przetwarzać danych, które są Przedsiębiorstwu zbędne). Przedsiębiorstwo może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnienia danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Przedsiębiorstwo procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

 

7. Usunięcie danych. 

 

Na żądanie osoby, Przedsiębiorstwo usuwa dane, gdy:

 

1. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach;

2. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania;

3. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych;

4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;

5. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego;

 

Przedsiębiorstwo określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikacji, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO.

 

Jeśli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich. 

 

W przypadku usunięcia danych Przedsiębiorstwo informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby. 

 

8. Ograniczenie przetwarzania. 

 

Przedsiębiorstwo ogranicza przetwarzanie danych na żądanie osoby, gdy:

 

a). osoba kwestionuje prawidłowość danych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;

b). przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c). Przedsiębiorstwo nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony naruszeń.

d). osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - do czasu stwierdzenia, czy po stronie Przedsiębiorstwa zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

 

W trakcie ograniczenie przetwarzania Przedsiębiorstwo przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. 

 

Przedsiębiorstwo informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

 

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Przedsiębiorstwo informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 

 

9. Minimalizacja

 

Przedsiębiorstwo dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem:

1. adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania);

2. dostępu do danych;

3. czasu przechowywania danych.

 

1. Minimalizacja zakresu

 

Przedsiębiorstwo zweryfikowało zakres pozyskiwania danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzania danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.

 

Przedsiębiorstwo dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

 

Przedsiębiorstwo przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).

 

2. Minimalizacja dostępu

 

Przedsiębiorstwo stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: 

 

- prawne (zobowiązania poufności, zakres upoważnień);

- fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń);

- logiczne (ograniczenie uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe). 

 

Przedsiębiorstwo stosuje kontrolę dostępu fizycznego. 

 

Przedsiębiorstwo dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotów przetwarzających. 

 

Przedsiębiorstwo dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.

 

Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Przedsiębiorstwa.

 

3. Minimalizacja czasu

 

Przedsiębiorstwo wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Przedsiębiorstwie, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.

 

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z systemów produkcyjnych Przedsiębiorstwa, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzających przez Przedsiębiorstwo. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystywania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych. 

 

 

10. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu

 

1) W przypadku naruszenia w Przedsiębiorstwie ochrony danych osobowych, Przedsiębiorca bez zbędnej zwłoki - w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55 RODO, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

2) Zgłoszenie naruszenia w Przedsiębiorstwie ochrony danych osobowych musi co najmniej:

a) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;

b) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;

c) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;

d) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Przedsiębiorcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

3) Przedsiębiorca dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

 

 

11. Postanowienia końcowe

 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności Przedsiębiorca powiadomi drogą mailową lub listową.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

© 2024 Elite Nieruchomości Szczecin - Mieszkania i domy na sprzedaż - Szczecin, Warszewo, Mierzyn, Bezrzecze, Gumieńce